O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Lidsko-právní studia

30. 12. 2010 14:22
Rubrika: Nezařazené

Pro právníky a politology: dávám k dispozici plány přednášek ke kurzu Lidsko-právní studia (POL 506), který jsem na jaře roku 2010 vyučoval na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU v Brně v rámci magisterské specializace Demokratizace a lidská práva. Přikládám také přednášku (1) Základy moderního konstitucionalizmu a (2) Poválečný konstitucionalizmus a seznam knih současných význačných soudců.

 

Předmoderní zdroje moderních právních konceptů

Úvod – Co je modernita? Co znamená být moderní?

I. Staří versus moderní (ancients and moderns)

I. 1 Čtyři základní rozdíly mezi starými a moderními

- finalita politické doktríny (pedagogika ctnosti X teorie organizace kolektivního života)

- racionalita politické akce (praxis X techné)

- základ politického řádu (naturalismus X konstruktivismus)

- status politického vědění (fronésis X epistémé)

I. 2 Rozdíl mezi starými a moderními v pojímání (přirozeného) práva

- právo jako podíl, část celku; právo je ukotveno v harmonickém řádu univerza X zdrojem práva je subjektivita a svoboda člověka

- dvě koncepce svobody: svoboda jako participace na věcech veřejných X svoboda jako poklidné užívání soukromého života

II. Křesťanské zdroje moderních právních konceptů

II. 1 Co umožnilo moderní formulaci lidských práv?

- oddělení duchovní a časné sféry - - > soukromé a veřejné

- dominium dei - - > vlastnictví jako moc člověka nad věcmi

- jak dát obsah právům člověka? Existence nezcizitelných a univerzálně respektovaných prerogativ na základě ius gentium - - > lidská práva

II. 2 Stát a suverenita

- protistátní společnosti a stát; předmoderní formy politické organizace a moderní stát

- suverénní Bůh (od logu k vůli) a suverénní stát; suverén a jeho zákon (loy) podle Jean Bodina: „auctoritas non veritas facit legem

- právní stát: suverenita versus imperium a dominium

- formální a materiální právní stát

 

Povinná literatura:

Wolterstorff, Nicholas 2007. Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press.

Doporučená literatura:

Beaud, Olivier 1992. La puissance de l´Etat. Paris: Puf; Berman, Harold J. 1983. Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Bloch, Ernst 1987. Natural Law and Human Dignity. Cambridge, Mass.: The MIT Press; Brague, Rémi 2007. The Law of God: Philosophical History of an Idea. Chicago: The University of Chicago Press; Elshtain, Jean Bethke 2008. Sovereignty: God, State, and Self. New York: Basic Books; Goyard-Fabre, Simone 1997. Les Principes philosophiques du droit politique moderne. Paris. Puf; Jackson, Robert 2007. Sovereignty: The Evolution of an Idea. Oxford: Polity; Hanuš, Jiří (ed.) 2002. Křesťanství a lidská práva. Brno: CDK; Kriegel, Blandine 1995. The State and the Rule of Law. Princeton: Princeton University Press; Pennington, Kenneth 1993. The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition. Berkeley: University of California Press; Schmitt, Carl 2006. Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Chicago: The University of Chicago Press; Tierney, Brian 2008. Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought, 1150-1650. Cambridge: Cambridge University Press; Trojan, Jakub S. 2002. Idea lidských práv v české duchovní tradici. Praha: OIKOYMENH; Ullmann, Walter 1961. Principles of Government and Politics in the Middle Ages. London: Methuen; Witte, John Jr. 2006. God´s Joust, God´s Justice. Law and Religion in the Western Tradition. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company; Witte, John Jr., Alexander, Frank S. (eds.) 2008. Christianity and Law. An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Zrod koncepce subjektivních (přirozených) práv

Úvod – Modernita práv.

Lidská práva a jejich předpoklady : (1) člověk musí být uznán jako hodnota, (2) tato hodnota musí získat právní status, (3) tento právní status musí být garantován politickou autoritou.

I. Leo Strauss

I. 1 Klasické a moderní přirozené právo

- objev přirozeného práva souvisí se vznikem filosofie. Myšlenka přirozenosti

- klasická nauka přirozeného práva. Člověk je sociální bytostí; svého naplnění nemůže dosáhnout mimo společnost. Doktrína nejlepšího politického uspořádání

- moderní přirozené právo. Machiavelliho realismus a Hobbesovo právo na sebezáchovu

I. 2 Kritika Straussova přístupu

- došlo ke změně morálního a právního universa opravdu s Thomasem Hobbesem?

II. Michel Villey

II. 1 Dvě koncepce právního univerza

- Aristoteles a Tomáš Akvinský jako dva hlavní představitelé klasické filosofie přirozeného práva

- Vilém z Occamu, spor o františkánskou chudobu a individualistické základy jeho filosofie

II. 2 Kritika Villeyho koncepce

- proč jsou subjektivní práva jednotlivců neslučitelná s pojmem objektivního právního řádu?

III. Brian Tierney a zdůraznění role renesance právního myšlení 12. století

 

Povinná literatura:

Oakley, Francis 2005. Natural Law, Laws of Nature, Natural Rights: Continuity And Discontinuity in the History of Ideas. London: Continuum.

Tierney, Brian 1997. The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150 – 1625. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

Doporučená literatura:

Bastit, Michel 1990. Naissance de la loi moderne. Paris: Puf; Brett, Annabel 2003. Liberty, Right and Nature: Individual Rights in Later Scholastic Thought. Cambridge: Cambridge University Press; Honoré, Tony 2002. Ulpian: Pioneer of Human Rights. Oxford: Oxford University Press; Lilla. Mark 1994. New French Thought. Political Philosophy. Princeton: Princeton University Press; Miller, Fred Jr. 1997. Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics. Oxford: Oxford University Press; Renoux-Zagamé, Marie-France 2003. Du droit de Dieu au droit de l´homme. Paris: Puf; Strauss, Leo 1953. Natural Right and History. Chicago: The University of Chicago Press; Tuck, Richard 1982. Natural Rights Theories: Their Origin and Development. Cambridge: Cambridge University Press; Villey, Michel 1969. Seize essais de philosophie du droit don un sur la crise universitaire. Paris: Dalloz; Villey, Michel 2006. La formation de la pensée juridique moderne. Paris: Puf.

 

Vývoj liberální tradice práv (první expanze a kritika)

Úvod – Prehistorie práv

I. První éra rozvoje lidských práv

I. 1 Zakladatelé liberální koncepce práv

- 17. století: Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf a John Locke

- 18. století: Immanuel Kant a William Paley

I. 2 Stěžejní dokumenty

- Americká deklarace nezávislosti

- Francouzská deklarace práv člověka a občana

II. Kritici práv – jsou práva škodlivé nesmysly?

II. 1 Konzervativní kritika Edmunda Burka

II. 2 Utilitaristická kritika Williama Godwina a Jeremy Benthama

III. 19. století

III. 1 Vývoj v Evropě

- práva jako pravidla (John Austin a John Stuart Mill)

III. 2 Vývoj v USA

- Bill of Rights a zrušení otroctví

- od občanské války po právo na soukromí (privacy)

 

Povinná literatura:

Edmundson, William A. 2004. An introduction to rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Doporučená literatura:

Bourgeois, Bernard 1990. Philosophie et Droits de l'Homme de Kant à Marx. Paris: Puf; Ferry, Luc, Renaut, Alain 1990. Political Philosophy 1: Rights--The New Quarrel between the Ancients and the Moderns. Chicago: The University of Chicago Press; Haakonssen, Knud 1996. Natural Law and Modern Philosophy: From Grotius to Scottish Enlightment. Cambridge: Cambridge University Press; Hochstrasser, T. J. 2006. Natural Law Theories in the Early Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press; Hunt, Lynn 1996. The French Revolution and Human Rights: A Brief Documentary History. Boston: Bedford/St. Martin's; Hunt, Lynn 2008. Inventing Human Rights: A History. New York: W. W. Norton & Company; Komárková, Božena 1997. Lidská práva. Heršpice: Eman; Komárková, Božena 1990. Původ a význam lidských práv. Praha: SPN; Mulholland, Leslie A. 1990. Kant's System of Rights. New York: Columbia University Press; Shapiro, Ian 1986. The Evolution of Rights in Liberal Theory. Cambridge: Cambridge University Press; Waldron, Jeremy 1991. The Right to Private Property. Oxford: Oxford University Press; Waldron, Jeremy 2002. God, Locke, and Equality: Christian Foundations in Locke's Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Nacismus a Všeobecná deklarace lidských práv: od dominance právního pozitivizmu po renesanci přirozeněprávního myšlení

Úvod – 19. století a 20. století: předvečer 2 světových válek

I. Nacistické právní myšlení

I. 1 Proti liberalismu a modernímu přirozenému právu

-  liberalismus jako oddělující myšlení (veřejné a soukromé, právo a morálka, společenství a jednotlivec, právo a skutečnost, lid a jeho reprezentanti; vše pak vrcholí v principu dělby moci)

- lidská práva jsou v srdci těchto separací (ústavně totiž determinují rozsah soukromé sféry a stanoví limity intervencí státu) X jednotlivec má vykonávat to, co je v zájmu společenství

I. 2 Proti pozitivizmu

- je jen emanací (ve svém jádru židovského) oddělujícího myšlení (odmítá hodnotit právo, odděluje právo a morálku, bytí a mětí)

- pokud neexistuje žádná právo než to, které je stanoveno státem, není možno bránit a ochránit lidská práva. Lidská práva ale nejsou propůjčena, jsou jen státem uznána. Jsou standardem

II. Reakce na nacismus

II. 1 Norimberský proces

- princip nullum crimen nulla poena sine lege. Jednotlivci mají závazky překračující hranice státu

II. 2 Všeobecné deklarace lidských práv

- 4 skupiny práv, resp. principů: (1) základní elementy rule of law, resp. principu materiálního právního státu, (2) svobody využívané v v běžném životě při interakci s jinými členy občanského a politického společenství, (3) politická práva a (4) sociální, ekonomická a kulturní práva, resp. principy

II. 3 Judikát Dreithaler ústavního soudce Vladimíra Čermáka

- hodnotové nazírání: přesvědčení o nezbytnosti postihu nacistického režimu a náhrady, či alespoň zmírnění škod

- právní kontinuita s demokraticky založeným právním řádem Masarykovy republiky

- existence přirozeného práva na boj proti okupujícímu agresorovi

- pojem odpovědnosti: nezbytnost zasazovat se o moc, která uskutečňuje lidská práva

- s kategorií odpovědnosti se pojí i pojem sankce

- střet demokracie s totalitarismem; hodnotový a inverzní hodnotový řád

- svoboda vytváří vědomí povinnosti a odpovědnosti (klade meze sama sobě)

 

Povinná literatura:

Glendon, Mary Ann 2002. A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. New York: Random House Trade Paperbacks.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/94, N 14/3 SbNU 73.

Doporučená literatura:

Baroš, Jiří (ed.) 2009. Vladimír Čermák. Člověk-filosof-soudce. Brno: MU; Bobbio, Norberto 1996. The Age of Rights. Cambridge: Cambridge University Press; Epp, Charles R. 1998. The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective. Chicago: The University of Chicago Press; Ignatieff, Michael 2000. The Rights Revolution. Toronto: Anansi; Ignatieff, Michael 2003. Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton: Princeton University Press; Kelsen, Hans 2000. Všeobecná teorie norem. Brno: MU; Knapp, Viktor 2002. Problém nacistické právní filosofie. Plzeň: Aleš Čeněk; Maritain, Jacques 2007. Člověk a stát. Praha: Triáda; Marmor, Andrei 2002. The Pure Theory of Law. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. On-line text: http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/; Primus, Richard A. 2004. The American Language of Rights. Cambridge: Cambridge University Press; Radbruch, Gustav 2006. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Oxford Journal of Legal Studies, 26, 1-11; Wagnerová, Eliška 2009. Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami. Jurisprudence, 5, 3-8; Weyr, František 1936. Teorie práva. Brno: Orbis.

 

Právní transformace ve Východní Evropě. Spor o právo v českém prostředí

Úvod – Kolektivismus v právu (Hegel a Marx)

I. Komunistické právo

I. 1 Základní práva v lidových demokraciích

- třídnost ústav lidových demokracií

- základní práva jakožto instituty odrážející stav produkce

- ústava z roku 1918, ústava z roku 1924, stalinská ústava (důraz na materiální garance základních práv) a socialistické ústavy (koncepce občanských práv: práva poskytována státem, práva nejsou oprávnění, ale je jim přisouzena role pouhých právních zásad, otázka jejich právních záruk)

I. 2 Realita základních práv v Československu

- Ústava 9. května (lidská práva dána všanc zákonodárci, úkolem všech orgánů vydláždění cesty k socialismu, soudy proto musí právo vykládat v duchu ústavy a zásad lidově demokratického zřízení, tj. musí judikovat třídně)

- Socialistická ústava z roku 1960 (identita zájmů společnosti a jednotlivce, výkon základních práv omezen jen na ty aktivity, které jsou v souladu se zájmem společnosti, soudy musí právo vykládat v souladu se socialistickým právním vědomím, nerovnost před zákonem z hlediska třídního původu)

II. Základy nového práva – právní stát

II. 1 Od formálně-právního k materiálně-právnímu státu

- stát musí vykonávat svou moc podle (zákonem) stanovených pravidel, tato pravidla musí mít určité minimální charakteristiky (prospektivita práva, veřejnost práva, obecnost a setrvalost práva, jasnost a určitost pravidel)

- důležitost obsahu právních pravidel: představy o demokracii a spravedlnosti spoluurčují prostor jak pro tvorbu, tak pro aplikaci právních pravidel. Idea spravedlnosti = lidská práva. Otázka sociálního rozměru právní státnosti

II. 2 Ústavní stát

- normativita Ústavy, která se stává justiciabilním právem. Vůle lidu musí mít přednost před vůlí zákonodárce (strukturální a materiální limity moci konstituované, princip dělby moci a rule of law). Ústavní soudnictví hlídá dodržování nároků plynoucích z principu ústavního státu

- ústavní soudnictví v zemích V4

 

Povinná literatura:

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/93, N 1/1 SbNU 1, dostupný na http://nalus.usoud.cz

Wagnerová, Eliška 2009. „Základní práva“. In: Bobek, Michal, Molek, Pavel, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2009. Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: MPÚ MU.

Doporučená literatura:

Coman, Ramona, De Waale, Jean-Michel (eds.) 2008. Juducial Reforms in Central and Eastern European Countries. Brugge: Vanden Brhele; Czarnota, Adam, Krygier, Martin, Sadurski, Wojciech 2006. Rethinking the Rule of Law After Communism. Budapest: Central European University Press; Elster, Jon 2004. Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press; Kühn, Zdeněk 2005. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Praha: C.H. Beck; Pospíšil, Ivo, Wagnerová, Eliška (eds.) 2009. Liber amicorum Vladimír Klokočka. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: Linde; Procházka, Antonín 2008. V boji za ústavnost. Ze vzpomínek bývalého ústavního soudce. Brno: CDK; Procházka, Radoslav 2002. Mission Accomplished. Budapest and New York: CEU Press; Přibáň, Jiří, Roberts, Pauline, Young, James (eds.) 2003. Systems of Justice in Transition. Aldershot: Ashgate; Sadurski, Wojciech 2005. Rights before Courts. A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of  Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer; Schwartz, Herman 2000. The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. Chicago and London: The University of Chicago Press; Teitel, Ruti 2002. Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press; Wagnerová, Eliška 2007. „Judge and the Law in Different Political Systems.“ In: S. Breitenmoser, B. Ehrenzeller, M. Sassolin, W. Soffel, B. Wagner Pfeifer, (eds.). Human Rights, Democracy and the Rule of Law – Liber Amicorum Luzius Wildhaber. Baden-Baden: Nomos Verlag, 1579-1598.

 

Přirozené a pozitivní právo – současné debaty

Úvod – Co je právo?

I. Pozitivizmus versus iusnaturalizmus

I. 1 Přitažlivost pozitivizmu

- přístup Johna Austina

- pozitivizmus Herberta L. Harta

- hard a soft pozitivizmus

I. 2 Přirozené právo (včera a dnes)

- procedurální teorie přirozeného práva (L. Fuller)

- substantivní teorie přirozeného práva (Tomáš Akvinský)

II. Pozitivizmus, iusnaturalizmus a lidská práva

- zhodnocení debaty (přirozené právo starých a moderních, negace a setkání pozitivizmu s lidskými právy)

- praktická řešení: Radbruchova formule: konflikt mezi spravedlností a právní jistotou lze patrně řešit jen tak, že pozitivní právo, zajišťované předpisy a mocí, má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné, vyjma toho, jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako nenáležité právo spravedlnosti ustoupit

III. Další školy jurisprudence

- kritický právní realismus

- ekonomická analýza práva

- kritická právní studia

 

Povinná literatura:

Murphy, Mark C. 2007. Philosophy of Law. The Fundamentals. Oxford: Blackwell.

Doporučená literatura:

Alexy, Robert 2002. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press; Christians, Louis-Léon, Coppens, François, Dijon, Xavier, Favraux, Paul, Fiasse, Gaëlle, Longneaux, Jean-Michel, Ruol, Muriel (dir.) 2008. Droit naturel: relancer l´histoire? Bruxelles: Bruylant; Dworkin, Ronald 2001. Když se berou práva vážně. Praha: OIKOYMENH; Finnis, John 1980. Natural law and natural rights. Oxford: Clarendon Press; Finnis, John 2007. Natural Law Theories. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. On-line text: http://plato.stanford.edu/entries/natural-law-theories/; Fuller, Lon 1998. Morálka práva. Praha: OIKOYMENH; George, Robert P. (ed.) 1994. Natural Law: Contemporary Essays. Oxford: Clarendon Press; Hart, H.L.A. 2004. Pojem práva. Praha: Prostor; Holländer, Pavel 2006. Filozofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk; Kramer, Matthew 2003. In Defense of Legal Positivism: Law without Trimmings. Oxford: Oxford University Press; McLean, Edward B. (ed.) 2004. Common Truths. New Perspective on Natural Law. Wilmington: ISI Books; Raz, Joseph 1988. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press; Rommen, Heinrich A. 1998. The Natural Law. A Study in Legal and Social History and Philosophy. Indianapolis: Liberty Fund; Weinreb, Lloyd 1990. Natural Law and Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 

Spor o lidskou důstojnost v současném právu. Co je člověk?

Úvod – Obtížné právní případy (hard cases)

I. Lidská důstojnost: od politiky k ospravedlnění

I. 1 Politika uznání

- společenské hierarchie versus demokracie: od cti k lidské důstojnosti (dignity)

- univerzalistické a egalitářské pojetí lidské důstojnosti

- spory o opatření, která toto pojetí lidské důstojnosti ospravedlňuje

I. 2 Filosofie a lidská důstojnost

- křesťanský pohled: člověk jako obraz Boží (imago dei)

- liberální pohled 1: „právo lidí se rozhodovat samostatně o záležitostech týkajících se nejintimnějších a osobních voleb v životě člověka, voleb, které jsou centrální pro osobní důstojnost a autonomii“

- liberální pohled 2: základem toho, co je na lidech úctyhodné, je jejich schopnost rozumného jednání

- teorie přirozeného práva: v základu jsou přirozené schopnosti rozumu a svobody. Ambicí této teorie je ukázat, že některé cíle, které člověk volí, mají vnitřní hodnotu – existence přirozených lidských dober, ke kterým nás rozum směřuje

II. Lidská důstojnost v právní praxi

II. 1 Judikatura Ústavního soudu ČR

II. 2 Judikatura německého Spolkového ústavního soudu

II. 3 Judikatura amerického Nejvyššího soudu

 

Povinná literatura:

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). On-line text: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=410&invol=113

Doporučená literatura:

Dworkin, Ronald 1994. Life´s Dominion. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. New York: Vintage Books; Dwyer, Susan, Feinberg, Joel 1996. Problem of Abortion. Belmont: Wadsworth Publishing Company; Eberle, Edward J. 2002. Dignity and Liberty: Constitutional Visions in Germany and the United States. Westport: Praeger; George, Robert P. 2002. Clash Of Orthodoxies: Law Religion & Morality In Crisis. Wilmington: Intercollegiate Studies Institute; Kateb, George 2011. Human Dignity. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press; Kommers, Donald P. 1997. The Constitutional Jurisprudence of The Federal Republic of Germany. Durham and London: Duke University Press; Kretzmer, David, Klein, Eckart (eds.) 2002. Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse. Dordrecht: Springer; Malpas, Jeff, Lickiss, Norelle (eds.) 2007. Perspectives on Human Dignity. Dordrecht: Springer; McCrudden, Christopher 2008. Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights. The European Journal of International Law, vol. 19, no. 4, 655-724; Perry, Michael J. 2009. Constitutional Rights, Moral Controversy, and the Supreme Court. Oxford: Oxford University Press; Rawls, John, Thomson, Judith Jarvis, Nozick, Robert, Dworkin, Ronald, Scanlon, T. M., Nagel, Thomas 1997. Assisted Suicide: The Philosphers´ Brief. The New York Review of Books, vol. 44, no. 5, March 27; Taylor, Charles 2001. Multikulturalismus: zkoumání politiky uznání. Praha: FILOSOFIA; Wolterstorff, Nicholas 2007. Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press.

 

Svoboda a rovnost. Diskriminace a právo

Úvod – Tocquevillova lekce: vývoj k rovnosti je jev daný Prozřetelností.

I. Svoboda a rovnost

I. 1 Rovnost a lidská důstojnost

- rovnost lidských bytostí je konstitutivním prvkem práva modernity

- v jejím základu je rovnost hodnoty lidských bytostí (lidé jakožto účely – mají důstojnost)

- rovnost hodnoty implikuje základní právo na podíl svobody, který je rovný podílu všech ostatních

I. 2 Rovná svoboda

- rovnost hodnoty implikuje rovnost ve svobodě, požadavek koexistence svobod (univerzalizace)

- právo omezuje svobodu (libovůli), aby zajistilo rovnost ve svobodě

- anti-diskriminační právo a rozdělení na veřejné/soukromé. Otázka diferenciace lidí podle určitých charakteristik. Rovnost a efektivita

II. Rovnost, diskriminace a jejich typy

II. 1 Typy rovnosti

- rovnost formální – stejnému stejně, odlišnému odlišně

- rovnost materiální – stejnému stejně, odlišnému odlišně, a to de iure i de facto

- rovnost příležitostí – všichni na stejnou startovní čáru

- rovnost výsledků – všem stejně v cíli

- otázka pozitivních opatření – úmyslné zvýhodnění určité skupiny

II. 2 Typy diskriminace

- přímá – definice, otázka podezřelého a neutrálního kritéria, otázka testů

- nepřímá – definice, existence 2 subtypů: existence příliš široké normy, důsledky výjimek

- otázka poznávání faktů soudem – prokázání prima facie diskriminace žalobcem

 

Povinná literatura:

Kühn, Zdeněk 2006. „Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu.“ In: Rovnost   a diskriminace. Eds. Michal Bobek, Pavla Boučková, Zdeněk Kühn. Praha: C.H. Beck.

Mahlmann, Matthias 2006. „The Antinomy of Freedom and Equality.“ In: Abuse: The Dark Side of Fundamentals Rights. Ed. Andras Sajó. Utrecht: Eleven International Publishing.

Doporučená literatura:

Bamforth, Nicholas, Malik, Maleisha, and O´Cinneide, Colm 2008. Discrimination Law: Theory and Context. London: Sweet and Maxwell; Boučková, Pavla 2009. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium; Carter, Ian, Kramer, Matthew H., Steiner, Hillel (eds.) 2007. Freedom: A Philosophical Anthology. Oxford: Wiley-Blackwell; Dworkin, Gerald 1988. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press; Ellis, Evelyn 2005. EU Anti-Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press; Feinberg, Joel 1980. Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Essays in Social Philosophy. Princeton: Princeton University Press; Feinberg, Joel 1994. Freedom and Fulfillment. Princeton: Princeton University Press; Fredman, Sandra 2007. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum; Fullinwider, Robert K., Mills, Claudia 1986. The Moral Foundations of Civil Rights. Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield; Gewirth, Alan 1998. The Community of Rights. Chicago: University Of Chicago Press; Griffin, James 2008. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press; Kramer, Matthew H. 2008. The Quality of Freedom. Oxford: Oxford University Press; Machalová, Tatiana 2001. Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk; Shue, Henry 1996. Basic Rights. Princeton: Princeton University Press; Spector,  Horacio 2007. Autonomy and Rights. Oxford: Clarendon Press; Steiner, Hillel 1994. An Essay on Rights. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell; Sumner, L.W. 1987. The Moral Foundation of Rights. Oxford: Oxford University Press; Swift, Adam 2005. Politická filozofie. Praha: Portál; Thomson, Judith Jarvis 1992. The Realm of Rights. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Tocqueville, Alexis de 2000. Demokracie v Americe. Praha: Academia; Waldron, Jeremy 1993. Liberal Rights: Collected Papers 1981-1991. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Univerzalizmus versus partikularizmus: kulturní relativita lidských práv?

I. Rozbor textu M. A. Glendonové

I. 1 Obvinění z kulturního relativizmu a imperializmu

- 2 námitky: (a) mnoho národů nebylo na tvorbě Deklarace reprezentováno, (b) mnohá práva byla předtím obsažena v evropských a amerických lidskoprávních instrumentech

- Deklarace stojí na společných přesvědčeních, které jsou široce sdíleny a mohou být spatřovány jako implicitní lidské přirozenosti. Otázkou není to, jaký je genetický původ LP, ale zda jsou LP dobrá či nikoliv ? Jsou (dobrá) pro každého, nikoliv jen pro „Zápaďany“…

I. 2 Individualistické versus dignitaristické lidskoprávní dokumenty

- anglosaský dialekt práv: nejvyšší priorita je přiznávána individuální svobodě. Nositelem práv je sebeurčující soběstačný jedinec. Pozornost není věnována limitům práv, jejich vzájemným vztahům a odpovědnostem

- v dignitaristických dokumentech jsou jednotlivec a komunita vzájemně propleteny. Odtud kompatibilita s asijskými a africkými tradicemi. Deklarace odmítá jak klasický individualizmus, tak kolektivizmus

I. 3 V jakém smyslu je Deklarace univerzalistickým dokumentem?

- proti homogenizaci a relativizmu: Deklarace neprodukuje uniformní praktiky. Konkrétní LP mohou být variabilním způsobem chápána, poměřována a implementována

- je založena na víře v to, že lidská přirozenost je stejná u všech lidí a že zkušenost může každého přivést ke stejným základním pravdám. Základní atributy lidství jsou všem společné

II. Rozbor textu J. Habermase

II. 1 Procedurální ospravedlnění demokratického ústavního státu

- charakterizace moderního práva podle struktury a modu platnosti (moderní právní řády se zakládají na individuálních právech, morálka a právo se rozcházejí, Kantův pojem legality, odpovědi na otázku po politické legitimitě – suverenita lidu a LP)

- odpovídající typ legitimizace (republikanizmus versus liberalizmus a Habermasovo komunikativní aranžmá, otázka veřejné a soukromé autonomie, vnitřní souvislost demokracie a právního státu)

II. 2 Sebekritika Západu

- rozpad národních řádů: LP jedinou, všemi uznávanou legitimizační základnou

- hermeneutika podezření: (1) LP jsou výrazem západního rozumu x detektivní rys LP, (2) skrytá partikularita a mocenské nároky

- LP odpovědí na výzvy globalizované moderny. Spor se točí kolem individualizmu a sekulární povahy LP

II. 3 Diskurs, který s námi vedou jiní: „asijské hodnoty“

- mají práva přednost před povinnostmi?

- existuje komunitaristické „pořadí“ LP?

- má individualistický právní řád negativní dopady na sociální soudržnost obce?

II. 4 Výzva fundamentalismu

- skrze proces demokratického utváření vůle lze přeměnit politické panství na světonázorově neutrální základ legitimizace. Náboženské a metafyzické založení LP je proto nadbytečné. Sekularizace politiky je odvrácenou stranou politické autonomie občanů

- nevyhnutelnost reflexivního přetvoření panujících dogmatických tradic

- symetrické vztahy jako předpoklad konsensu

 

Povinná literatura:

Glendon, Mary Ann 2002. A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (Paperback). New York: Random House Trade Paperbacks.

Habermas, Jürgen 2008. „K legitimizaci prostřednictvím lidských práv.“ In: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Ed. Marek Hrubec. Praha: Filosofia, 113-133.

Doporučená literatura:

Ackerly, Brooke A. 2008. Universal Human Rights in a World of Difference. Cambridge: Cambridge University Press; Angle, Stephen C. 2002. Human Rights in Chinese Thought: A Cross-Cultural Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press; Avonius, Leena, Kingsbury, Damien (eds.) 2008. Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate. London: Palgrave Macmillan; Baehr, Peter R. 2001. Human Rights: Universality in Practise. Basingstoke: Palgrave Macmillan; Bary, Wm. Theodore de 2000. Asian Values and Human Rights: A Confucian Communitarian Perspective. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Bary, Wm. Theodore de, Weiming, Tu (eds.) 1999. Confucianism and Human Rights. New York: Columbia University Press; Bauer, Joanne R., Bell, Daniel A. (eds.) 1999. The East Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press; Brackney, William H. (eds.) 2005. Human Rights and the World's Major Religions. Westport, CT: Praeger; Caney, Simon and Jones, Peter (eds.) 2005. Human Rights and Global Diversity. London: Frank Cass; Donnelly, Jack 2002. Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press; Gould, Carol 2004. Globalizing Democracy and Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press; Hanuš, Jiří (ed.) 2001. Lidská práva: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK; Jacobsen, Michael and Bruun, Ole (eds.) 2006. Human Rights and Asian Values. London: Routledge; Pospíšil, Ivo 2006. Práva národnostních menšin. Mezi univerzalizmem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia; Rawls, John 2001. The Law of Peoples: with "The Idea of Public Reason Revisited". Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Svensson, Marina 2002. Debating Human Rights in China: A Conceptual and Political History. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc; Welch, Jr., Claude E., Leary, Virginia A. (eds.) 1990. Asian Perspectives on Human Rights. Boulder, Co: Westview Press.

 

Temné stránky lidských práv

I. Kritika moderního konceptu lidských práv Michela Villeyho

I. 1 O původu lidských práv

- nominalismus Viléma z Occamu a španělská scholastika

- Thomas Hobbes a Jock Locke

I. 2 Konsekvence

- spuštění laviny lidských práv ve snaze omezit všemocného Leviathana

- marxistická kritika: formální práva jsou tu jen pro některé…

- logický problém: jak je možné z toho, co je člověk, dedukovat jeho práva, když právo je vztahem mezi lidmi?

II. Kritika právního diskursu Mary Ann Glendonové

II. 1 Dominance práv a atrofie politiky

- Amerika: země práv – problematický vliv dominantní formy diskursu práv na širokou kulturu

- rights talk jako specifický dialekt univerzálního diskursu práv

II. 2 Vybrané rysy rights talku

- iluze absolutnosti práv

- osamělý nositel práv

- chybějící jazyk odpovědnosti

- chybějící dimenze sociability

 

Povinná literatura:

Glendon, Mary Ann 1991. Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse. New York: Free Press.

Doporučená literatura:

Bedi, Sonu 2009. Rejecting Rights. Cambridge: Cambridge University Press; Blankenhorn, David, Glendon, Mary Ann (eds.) 1995. Seedbeds of Virtue: Sources of Competence, Character, and Citizenship in American Society. Lanham: Madison Books; Dembour, Marie-Bénédicte 2006. Who Believes in Human Rights?: Reflections on the European Convention. Cambridge: Cambridge University Press; Douzinas, Costas 2000. The End of Human Rights. Oxford: Hart Publishing; Douzinas, Costas 2007. Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism. London: Routledge; Glendon, Mary Ann 1996. A Nation under Lawyers. Cambridge: Harvard University Press; Glendon, Mary Ann 1999. Foundations of Human Rights: The Unfinished Business. American Journal of Jurisprudence, 44, 1-14; Moyn, Samuel 2010. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press; Osiatyński, Wiktor 2009. Human Rights and Their Limits. Cambridge: Cambridge University Press; Sajó, Andras (ed.) 2006. Abuse: The Dark Side of Fundamentals Rights. Utrecht: Eleven International Publishing; Smith, Steven D. 1998. The Constitution and the Pride of Reason. Oxford: Oxford University Press; Smith, Steven D. 2007. Law's Quandary. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; Villey, Michel 1995. Réflexions sur la philosophie et le droit. Paris: Puf; Villey, Michel 2008. Le droit et les droits de l´homme. Paris: Puf; Villey, Michel 2009. Critique de la pensée juridique moderne : Douze autres essais. Paris: Dalloz-Sirey.

 

Příloha 1: Zrod moderního konstitucionalizmu

Úvod – Suverenita a lidská práva

I. O suverenitě: nástin konceptuální historie

I. 1 Geneze konceptu

- od suverénního Boha k pozemskému suverénu

- od středověké „jurisdictio“ k projektu suverénního státu Jeana Bodina

I. 2 Od suverenity parlamentu k suverenitě lidu

- anglický režim suverenity parlamentu

- revoluce konce 18. století: o konstituující moci lidu

II. Suverén a ústava. Ochrana ústavnosti

II. 1 Nejméně nebezpečná moc (A. Hamilton)

- nezávislost soudní moci

- pravomoc soudů vyhlašovat zákonodárné akty za neplatné z důvodu jejich protiústavnosti. Přednost ústavy před zákonem. Vůle lidu a vůle zákonodárné moci.

II. 2 Marbury v. Madison (rozbor rozhodnutí)

 

Povinná literatura:

Hamilton, Alexander 2010: „Federalist No. 78. The Judiciary Department.“ In: The Federalist Papers. James, Madison, Alexander, Hamilton, John Jay. Lexington: Soho Books, 224-228.

Loughlin, Martin 2007. „Constituent Power Subverted: From English Constitutional Argument to British Constitutional Practise.“ In: The Paradox of Constitutionalism. Eds. Martin Loughlin, Neil Walker. Oxford: Oxford University Press, 27-48.

Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). On-line text:

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=5&invol=137

Doporučená literatura:

Amar, Akhil Reed 1998. The Bill of Rights. New Haven: Yale University Press; Amar, Akhil Reed 2006. America´s Constitution. New York: Random House Trade Paperbacks; Barber, Sotirious, Fleming, James. Constitutional Interpretation. Oxford: Oxford University Press; Beaud, Olivier 1994. La Puissance de l´Etat. Paris: Puf; Bork, Robert H. 1993. Amerika v pokušení. Právo vystavené svodům politiky. Praha: Victoria Publishing; Breyer, Stephen 2006. Active Liberty. New York: Vintage Books; Breyer, Stephen 2010. Making Our Democracy Work. New York: Alfred A. Knopf.; Dorsen, Norman, Rosenfeld, Michel, Sajó, András, Baer, Susanne 2003. Comparative Constitutionalism. Cases and materials. St. Paul: Thomson and West; Epstein, David F. 2007. The Political Theory of The Federalist. Chicago: University Of Chicago Press; Lutz, Donald S. 1988. The Origins of American Constitutionalism. Baton Rouge: Louisiana State University Press; Mansfield, Harvey Jr. 1993. America's Constitutional Soul. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; McDowell, Gary L. 2010. The Language of Law and the Foundations of American Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/02, N 78/26 SbNU 273; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/06, N 130/42 SbNU 13; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb; Ring, Kevin A. (ed.) 2004. Scalia Dissents. Washington: Regnery Publishing; Sajó, András 1999. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. Budapest: CEU Press; Scalia, Antonin 1997. A Matter of Interpretation. Princeton: Princeton University Press; Shklar, Judith N. 1998. Redeeming American Political Thought. Chicago: The University of Chicago Press; Wagnerová, Eliška 1996. Ústavní soudnictví. Praha: Linde; Zoller, Elisabeth 2010. Les grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis. Paris: Dalloz-Sirey; Zuckert, Michael P. 1998. Natural Rights and the New Republicanism. Princeton: Princeton University Press.

 

Příloha 2: Poválečný konstitucionalizmus

Úvod – Co je subjektivní právo?

I. Dogmatika základních práv I: lekce Carla Schmitta

I. 1 Historie základních práv

- náboženská svoboda a ustavení základního principu distribuce (sféra svobody jednotlivce je v principu neomezená, zatímco moci státu jsou v principu omezené)

- historická role lidskoprávních deklarací a zrod nového právního étosu

I. 2 Základní práva v buržoazním právním státu

- základní práva jako práva-svobody (liberální práva individuální osoby). Tato práva předcházejí existenci státu, jehož úkolem je právě jejich ochrana. Absolutnost práv

- demokratická práva státního občanství a jejich politická povaha (participace na životě státu)

- socialistická práva a nároky. Jsou závislá na pozitivních službách státu

- institucionální garance: garance ochrany určitých institucí přímo ústavou

II. Dogmatika základních práv II: příklady rozhodovací činnosti soudů

II. 1 Judikatura Spolkového ústavního soudu

- základní práva jako přímo vynutitelné právo. Mají předústavní existenci, nejsou výtvorem práva a nejsou vlastní jen německému národu

- strukturní jednota základního zákona: existence objektivního hodnotového řádu vtěleného do ústavy. Ta je logicko-teleologickou entitou integrující národní společenství okolo těchto hodnot

II. 2 Judikatura Ústavního soudu ČR

 

Povinná literatura:

Kommers, Donald P. 1997. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham and London: Duke University Press, 1-57. 

Doporučená literatura:
Alexander, Larry (ed.) 2001. Constitutionalism: Philosophical Foundations. Cambridge: Cambridge University Press; Bellamy, Richard 2007. Political Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press; Böckenförde, Ernst-Wolfgang 2000. Droit: l'état et la constitution démocratique. Paris: L.G.D.J./Bruylant; Bon, Pierre, Maus, Didier (dir.) 2008. Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes. Paris: Dalloz; Cabrillac, Rémy, Frison-Roche, Marie-Anne, Revet, Thierry (dir.) 2010. Libertés et droits fondamentaux. Paris: Dalloz-Sirey; Currie, David 1995. The Constitution of the Federal Republic of Germany. Chicago: University Of Chicago Press; Di Fabio, Udo 2009. Kultura svobody. Brno: CDK; Dobner, Petra, and Loughlin, Martin 2010. The Twilight of Constitutionalism? Oxford: Oxford University Press; Favoreu, Louis, Philip, Loïc (dir.) 2009. Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel. Paris: Dalloz; Favoreu, Louis, Gaïa, Patrick, Ghevontian, Richard, Mestre, Jean-Paul (dir.) 2010. Droit des libertés fondamentales. Paris: Dalloz; Huscroft, Grant (ed.) 2008. Expounding the Constitution. Essays in Constitutional Theory. Cambridge: Cambridge University Press; Klokočka, Vladimír, Wagnerová, Eliška 2004. Ústavy států Evropské unie. 1. díl. Praha: Linde; Kokeš, Marián, Pospíšil, Ivo (eds.) 2009. In dubio pro libertate - Úvahy ned ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: MU; Raynaud, Philippe 2008. Le juge e tle philosophe. Paris: Armand Colin; Robertson, David 2010. The Judge as Political Theorist: Contemporary Constitutional Review. Princeton: Princeton University Press; Sajó, András, Uitz, Renáta (eds.) 2010. Constitutional Topography. Values and Constitutions. Tha Hague: Eleven International Publishing; Schmitt, Carl 2008. Constitutional Theory. Durham: Duke University Press; Vanberg, Georg 2005. The Politics of Constutitional Review in Germany. Cambridge: Cambridge University Press; Webber, Grégoire C.N. 2009. The Negotiable Constitution. On the Limitation of Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Příloha 3: Koncept práv

Dworkin, Ronald 2001. Když se berou práva vážně. Praha: OIKOYMENH

Edmundson, William A. 2004. An Introduction to Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Eleftheriadis, Paulos Z. 2008. Legal Rights. Oxford: Oxford University Press

Gearty, Conor 2006. Can Human Rights Survive? Cambridge: Cambridge University Press.

Hohfeld, W. Newcomb 2010. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. New Jersey: The Lawbook Exchange.

Gewirth, Alan 1983. Human Rights: Essays on Justification and Applications. Chicago: The University of Chicago Press.

Kramer, Matthew H., Simmonds, N. E., Steiner, Hillel 1998. A Debate over Rights. Oxford: Oxford University Press.

Nino, Santiago 1994. The Ethics of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

Perry, Michael J. 2007. Toward a Theory of Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Rainbolt, George W. 2010. The Concept of Rights. Dordrecht : Springer.

Sumner, L. W. 1987. The Moral Foundation of Rights. Oxford: Oxford University Press.

Waldron, Jeremy (ed.) 1984. Theories of Rights. Oxford: Oxford University Press.

Waldron, Jeremy 1992. Liberal Rights: Collected Papers 1981-1991. Cambridge: Cambridge University Press.

Wellman, Carl 1995. Real Rights. Oxford: Oxford University Press.

Wellman, Carl 2010. The Moral Dimensions of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.  

Wellman, Carl 2011. An Approach to Rights: Studies in the Philosophy of Law and Morals. Dordrecht : Springer.

 

 

Příloha 4: Negativní a pozitivní práva

Barnett, Randy 2005. The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law. Oxford: Oxford University Press.  

Currie, David P. 1986. Positive and Negative Constitutional Rights. The University of Chicago Law Review, vol. 53, no. 3, 864-890.

Fredman, Sandra 2008. Human Rights Transformed. Positive Rights and Positive Duties. Oxford: Oxford University Press.

Nussbaum, Martha 2001. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.   

Nussbaum, Martha 2007. The Supreme Court 2006 Term. Foreword: Constitutions and Capabilities: "Perception" Against Lofty Formalism. Harvard Law Review, vol. 121, no. 4, 4-97.

Nussbaum, Martha 2011. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.   

Sen, Amartya 2001. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.  

Shue, Henry 1996. Basic Rights. Princeton: Princeton University Press.  

 

Příloha 5: Knihy význačných soudců

Barak, Aharon 1989. Judicial Discretion. New Haven: Yale University Press.

Barak, Aharon 2007. Purposive Interpretation in Law. Princeton: Princeton University Press.

Barak, Aharon 2008. The Judge in a Democracy. Princeton: Princeton University Press.

Bork, Robert H. 1993. Amerika v pokušení. Právo vystavené svodům politiky. Praha: Victoria Publishing

Breyer, Stephen 2006. Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitution. New York: Vintage.

Breyer, Stephen 2010. Making Our Democracy Work: A Judge's View. New York: Knopf.

Di Fabio, Udo 2009. Kultura svobody. Brno: CDK.

Hand, Learned 1977. Spirit of Liberty. Chicago: University Of Chicago Press.

Posner, Richard (ed.) 1997. The Essential Holmes: Selections from the Letters, Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes, Jr. Chicago: University Of Chicago Press.

Rehnquist, William H. 2000. All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime. New York: Vintage.

Rehnquist, William H. 2002. The Supreme Court. New York: Vintage.

Rehnquist, William H. 2005. Centennial Crisis: The Disputed Election of 1876. New York: Vintage.

Ring, Kevin A. (ed.) 2004. Scalia Dissents. Writings of the Supreme Court´s Wittiest, Most Outspoken Justice. Washington: Regnery Publishing.

Scalia, Antonin 1998. A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law. Princeton: Princeton University Press.

Zobrazeno 2437×

Komentáře

Zákon

Mary Ann Glendon o vzniku Všeobecné deklarace lidských práv - http://www.youtube.com/watch?v=YDLYuUB5XC4

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio