O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Ústavní soudnictví - hlavní doktríny

17. 6. 2012 9:56
Rubrika: Nezařazené

Postupně budou přibývat: hlavní plenární a senátní nálezy, či zajímavé disenty soudců I. a II. Ústavního soudu ČR. Jde o náročnou práci (dělám ji v souvislosti s disertací), jde pomalu, tak prosím za trpělivost...

 

Zajímavé plenární nálezy dle soudců

První Ústavní soud

Iva Brožová: Pl. ÚS 1/94 (Důvody vazby (koluze) z hlediska vnitrostátního práva a Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod), Pl. ÚS 14/96 (Vyloučení použití obecných předpisů o správním řízení při neexistenci jiných - pojem státní moci)

Vojtěch Cepl: Pl. ÚS 8/95 (Lhůty k uplatnění nároků na restituci majetku; zrušení podmínky trvalého pobytu); Pl. ÚS 59/2000 (Nezávislost České národní banky při její péči o stabilitu měny), Pl. ÚS 8/02 (Cenový výměr o regulaci nájemného)

Vladimír Čermák: Pl. ÚS 14/94 (Legalita a legitimita dekretů prezidenta republiky - dekret č.108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a FNO), Pl. ÚS 32/95 (Studium na vysoké škole z hlediska základních práv a svobod), Pl. ÚS 13/99 (Platy soudců I - odejmutí tzv. dalšího platu za druhé pololetí roku 1998), Pl. ÚS 3/2000 (Vyhláška o cenové regulaci nájemného z bytu), Pl. ÚS 42/2000 (Změna volebního systému), Pl. ÚS 33/01 (Povinnost poplatníka daně z příjmů doložit rozdíly cen - retroaktivita)

Vojen Güttler: Pl. ÚS 3/94 (Restituce - zrušení podmínky trvalého pobytu pro určení nároku), Pl. ÚS 5/95 (Kauza Uhl - úprava dvojího státního občanství - nabývání a pozbývání státního občanství ČR)

Miloš Holeček: Pl. ÚS 4/95 (Rovnost - autorizace jako podmínka pro provozování činnosti autorizovaných architektů a inženýrů), Pl. ÚS 39/01 (Cukerné kvóty II)

Pavel Holländer: Pl. ÚS 4/94 (Použití důkazu anonymního svědka v rámci trestního řízení), Pl. ÚS 48/95 (Interpretace zákona v souladu s ústavními zákony a mezinárodními smlouvami dle čl. 10 Ústavy), Pl. ÚS 3/96 (Volební kauce pro volby do Parlamentu ČR), Pl. ÚS 21/96 (Státní podniky a nájemní smlouvy k majetku, k nimž mají právo hospodaření), Pl. ÚS 33/97 (Suspenzivní veto prezidenta republiky - počítání lhůty podle čl. 50 odst. 1 Ústavy), Pl. ÚS 9/99 (Vymezení okruhu oprávněných osob v zákoně o mimosoudních rehabilitacích), Pl. ÚS 36/01 (Odměna a náhrada výdajů správce konkursní podstaty. Ústavní pořádek. Zákaz snížení dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv)

Ivana Janů: Pl. ÚS 2/97 (Institut zadržení osoby pro důvody dle § 14 odst. 1 písm. d) a e) zákona o Policii ČR), Pl. ÚS 41/97 (Rozhodování pozemkového úřadu o náhradě při zřizování věcného břemene)

Vladimír Jurka: Pl. ÚS 9/94 (Nabývání státního občanství ČR státními občany SR - právo opce občanů zaniknuvší ČSFR), Pl. ÚS 25/94 (Právo na bezplatné vzdělání - vyhláška o bezplatném poskytování učebnic, účebních textů a základních školních potřeb), Pl. ÚS 16/98 (Bezúhonnost jako podmínka pro získání zbrojního průkazu - právo na sebeobranu), Pl. ÚS 18/98 (Právo odmítnout základní vojenskou službu pokud je v rozporu se svědomím nebo náboženským vyznáním), Pl. ÚS 10/99 (Princip rovnosti - vyloučení některých osob z kategorie čsl. politického vězně), Pl. ÚS 14/2000 (Návrh na zrušení § 9 a 10 zákona o odpadech), Pl. ÚS 50/2000 (Zrušení § 21 odst. 3 zákona o myslivosti - oprávnění myslivecké stráže), Pl. ÚS 24/01 (Volební výbor), Pl. ÚS 38/01 (Take-over: povinnost učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií)

Zdeněk Kessler: Pl. ÚS 54/2000

Vladimír Klokočka: Pl. ÚS 19/93 (Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu), Pl. ÚS 43/93 (Trestný čin hanobení Parlamentu, vlády a Ústavního soudu - výklad pojmu rozhodnutí prezidenta, kontrasignace), Pl. ÚS 26/94 (Financování politických stran, působnost Nejvyššího kontrolního úřadu vůči politickým stranám), Pl. ÚS 7/95 (Otázka kvalifikačních předpokladů pro zapsání do seznamu advokátů či advokátních koncipientů), Pl. ÚS 25/96 (Principy volebního systému ČR - ústavnost tzv. pětiprocentní klauzule při volbách do Poslanecké sněmovny), Pl. ÚS 1/98 (Podmínky zákona o mimosoudních rehabilitacích), Pl. ÚS 19/98 (Nenastoupení služby v ozbrojených silách), Pl. ÚS 30/98 (Svobodná soutěž politických stran - tříprocentní klauzule pro finanční podpory), Pl. ÚS 14/02 (Přímá úhrada za zdravotní péči)

Jiří Malenovský: Pl. ÚS 9/01 (Lustrační zákony), Pl. ÚS 15/02 (Tzv. stavovská invalidita a důchody (zvýhodnění hornických profesí)), Pl. ÚS 31/03 (Utajované skutečnosti - informace z oblasti mezinárodních vztahů)

Vladimír Paul: Pl. ÚS 53/2000 (Nerovnoměrnost rozdělení rozpočtových prostředků politickým stranám - návrh na zrušení některých ustanoveních zákona o volbách)

Antonín Procházka: Pl. ÚS 3/02 (Stanovení minimální výše pokuty s ohledem na majetkové a osobní poměry delikventa), Pl. ÚS 6/02 (Postavení církví a náboženských společností - vztah státu a církve)

Vlastimil Ševčík: Pl. ÚS 5/02 (Procedurální pravidla projednávání návrhů zákona - zákonodárný proces)

Eva Zarembová: Pl. ÚS 31/94 (K otázce výpočtu náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání), Pl. ÚS 7/02 (Zákon o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.)

Pavel Varvařovský: Pl. ÚS 47/95 (K otázce rovnosti - podmínky pro odškodnění obětí nacistické perzekuce), Pl. ÚS 45/97 (Rozhodné období pro určení nároku na restituci), Pl. ÚS 16/99 (Zrušení části páté občanského soudního řádu - správní soudnictví)

 

Druhý Ústavní soud

Stanislav Balík: Pl. ÚS 53/04 (Rozdílný důchodový věk mužů a žen v závislosti na počtu vychovaných dětí), Pl. ÚS 25/07 (Ústav pro studium totalitních režimů - návrh na zrušení zákona č. 181/2007 Sb.), Pl. ÚS 1/08 (Návrh na zrušení části zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - část zdravotnická), Pl. ÚS 20/09 (Služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů v případě služby přesčas), Pl. ÚS 57/10 (Komunální volby v Krupce - nepřípustnost uplácení voličů při volbách do zastupitelstev obcí)

František Duchoň: Pl. ÚS 2/02 (Transformace práva trvalého užívání pozemku na vlastnictví; legitimní očekávání), Pl. ÚS 21/02 (Poplatky za užívání veřejného prostranství), Pl. ÚS 23/02 (Smluvní rodina), Pl. ÚS 66/04 (Evropský zatýkací rozkaz (eurozatykač), Pl. ÚS 50/06 (Rozpočtové určení daní - nerovnost mezi malými obcemi a velkými městy), Pl. ÚS 2/08 (Návrh na zrušení části zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - část týkající se sociálního zabezpečení)  

Vlasta Formánková: Pl. ÚS 51/06 (Neziskové nemocnice a jejich seznam), Pl. ÚS 43/05 (K ústavnosti registračního principu při vedení obchodního rejstříku – návrh na zrušení § 200da odst. 3 občanského soudního řádu), Pl. ÚS 7/09 (K principu proporcionality při poměřování závazků vyplývajících z mezinárodního práva a právem na obhajobu), Pl. ÚS 22/09 (K zákonnému omezení soudce zastupovat účastníky a další zúčastněné osoby v soudních a správních řízeních), Pl. ÚS 15/10 (K právní úpravě kárného řízení prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu), Pl. ÚS 43/10 (K procesní způsobilosti osob omezených na způsobilosti k právním úkonům) 

Vojen Güttler: Pl. ÚS 42/04 (Diskriminace mužů v důchodovém pojištění (institut povinného podání přihlášky k účasti na pojištění)), Pl. ÚS 83/06 (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - návrh na zrušení řady jeho ustanovení), Pl. ÚS 19/08 (Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství)

Pavel Holländer: Pl. ÚS 41/02 (Bezpečnostní prověrky advokátů), Pl. ÚS 7/03 (Změna sazeb zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu), Pl. ÚS 10/03 (Ústavnost 3% hranice při volbách do PS pro výplatu stálého příspěvek na činnost strany), Pl. ÚS 21/04 (Použití obecné úpravy správního řízení při prohlášení věci za kulturní památku), Pl. ÚS 43/04 (Platy soudců VI - snížení tzv. dalšího platu za I. pololetí 2004), Pl. ÚS 6/05 (Zrušení restituční tečky (propadná lhůta pro uplatnění práva na vydání náhradních pozemků)), Pl. ÚS 38/06 (K návrhu obecného soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy na posouzení ústavnosti zrušeného, ale stále aplikovatelného zákona), Pl. ÚS 69/06 (Přípustnost objektivní kumulace napadených rozhodnutí v petitu správní žaloby z hlediska multiplikace soudního poplatku), Pl. ÚS 24/07 (Návrh na zrušení části zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - daňová část), Pl. ÚS 35/08 (K podmínce bezúhonnosti pro provozování živnosti), Pl. ÚS 27/09 (Kauza Melčák - zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny jednorázovým ústavním zákonem), Pl. ÚS 46/10 (K neústavnosti vyloučení rozhodnutí o prominutí penále za nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení ze soudního přezkumu)

Ivana Janů: Pl. ÚS 20/05 (K absenci právní úpravy umožňující jednostranné zvýšení nájemného v bytech), Pl. ÚS 6/07 (K pravomoci a kompetenci orgánů moci výkonné k normotvorné činnosti, k postavení vlády v demisi a vlády prozatímně pověřené a problematice rámcových smluv), Pl. ÚS 9/07 (K restitucím církevního majetku - "blokační" ustanovení § 29 zákona o půdě), Pl. ÚS 17/10 (Snížení platu státních zástupců), Pl. ÚS 17/11 (Zavedení odvodů a zdanění elektřiny z fotovoltaických (solárních) elektráren)

Vladimír Kurka: Pl. ÚS 2/06 (Evidence / registrace církevních právnických osob Ministerstvem kultury), Pl. ÚS 3/06 (Náhrada za užívání honebního pozemku honebním společenstvem), Pl. ÚS 40/06 (K povinnému členství lékařů v České lékařské komoře)

Dagmar Lastovecká: Pl. ÚS 12/03 (Dolní hranice pokuty), Pl. ÚS 18/06 (Odvolávání funkcionářů obecných soudů orgány moci výkonné - souvislost s kauzou odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu), Pl. ÚS 34/03 (Zákon o myslivosti (kolize mysliveckého práva a práva vlastnického)), Pl. ÚS 72/06 (Postavení daňového ručitele a jeho omezená práva ve srovnání s daňovým dlužníkem), Pl. ÚS 12/06 (K nemožnosti započtení daňového přeplatku úpadce na úhradu jeho daňových nedoplatků podle § 14 odst. 1 písm. i) ZKV), Pl. ÚS 24/08 (K ústavnosti stanovení veřejného zájmu existujícího v konkrétní věci zákonem (zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně)), Pl. ÚS 8/07 (Redukční hranice pro výpočet procentní výměry důchodu), Pl. ÚS 14/10 (K právu domáhat se ochrany svých práv u soudu z hlediska věřitelů v insolvenčním řízení), Pl. ÚS 8/08 (K omezení vlastnického práva dle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)    

Jiří Mucha: Pl. ÚS 33/03 (Další plat představitelů státní moci a některých orgánů), Pl. ÚS 23/04 (Opravy v textu zákona po jeho schválení v Poslanecké sněmovně (návrh na zrušení zákona č. 361/2003 Sb.)), Pl. ÚS 71/04 (Vydání hradu Kokořín (diskriminační překážka uplatnění restitučního nároku zrušena)), Pl. ÚS 9/05 (Platy soudců VII - odejmutí dalšího platu za II. pololetí roku 2004), Pl. ÚS 56/05 (Squeeze-out - návrh na zrušení § 183i až 183n obchodního zákoníku), Pl. ÚS 39/08 (K ústavnosti tzv. komplexních pozměňovacích návrhů a k některým aspektům organizace soudnictví (dočasné přidělování soudců k ministerstvu spravedlnosti, jmenování místopředsedů Nejvyššího soudu, zavedení funkčních období funkcionářů soudů)), Pl. ÚS 9/08 (Retroaktivita při stanovení daňové povinnosti a ochrana důvěry daňového poplatníka v právo)

Jan Musil: Pl. ÚS 24/04 (Jezy na Labi (prohlášení veřejného zájmu zákonem)), Pl. ÚS 47/04 (Dražba zástavy bez exekučního titulu), Pl. ÚS 10/07 (K přezkumu ústavnosti již zrušeného ustanovení zákona a přezkumné pravomoci soudů ve věcech služebních poměrů s ohledem na princip rovnosti), Pl. ÚS 10/08 (K ústavnosti právní úpravy zajištění cizince za účelem správního vyhoštění), Pl. ÚS 40/08 (K vymezení povinnosti v právním předpisu odkazem na českou technickou normu - návrh na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb), Pl. ÚS 14/09 (Pokuty a další sankce za porušení pravidel silničního provozu, trestněprávní a správní trestání)

Jiří Nykodým: Pl. ÚS 20/04 (Nárok správce podniku na odměnu a úhradu hotových výdajů), Pl. ÚS 25/04 (Výměníková stanice - výkon věcného břemene za náhradu), Pl. ÚS 45/04 (Slyšení obviněného soudem (přezkum rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby)), Pl. ÚS 60/04 (Opravný prostředek proti průtahům v soudním řízení - § 174a zákona o soudech a soudcích), Pl. ÚS 16/04 (Náhrada nemateriální škody (citové újmy) při ztrátě blízké osoby), Pl. ÚS 73/04 (Kauza senátora Nádvorníka (způsob vedení volební kampaně a vliv na výsledek voleb)),  Pl. ÚS 36/05 (Léková vyhláška (vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely)), Pl. ÚS 54/05 (Postup při určování výše náhrady důlních škod), Pl. ÚS 63/06 (Rozhodování ministra spravedlnosti o odkladu vydání osoby nacházející se ve vydávací vazbě), Pl. ÚS 26/08 (K ústavnosti rozhodování obecných soudů podle občanského soudního řádu ve věcech vyvlastnění), Pl. ÚS 17/09 (K délce lhůty pro podání správní žaloby v případě řízení ve věci mezinárodní ochrany), Pl. ÚS 52/10 (Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnu 2010), Pl. ÚS 6/11 (Volby do obecního zastupitelstva obce Karlova Studánka v roce 2010, otázka účelového přihlašování se voličů k trvalému pobytu), Pl. ÚS 38/11 (Volby do obecního zastupitelstva obce Bohy v letech 2010 a 2011, otázka účelového přihlašování se voličů k trvalému pobytu)   

Pavel Rychetský: Pl. ÚS 42/03 (Důvody výpovědi z nájmu družstevního bytu), Pl. ÚS 29/09 (Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství II), Pl. ÚS 53/10 (Stavební spoření - retroaktivní snížení a zdanění státní podpory, problematika legislativní nouze), Pl. ÚS 1/12 (Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

Miloslav Výborný: Pl. ÚS 15/04 (Rozhodování o stížnosti proti usnesení v trestním řízení), Pl. ÚS 13/05 (Novela zákona o střetu zájmů ("volební zákon" podle čl. 40 Ústavy)), Pl. ÚS 37/04 (Důkazní břemeno v diskriminačních sporech - návrh na zrušení § 133a odst. 2 občanského soudního řádu), Pl. ÚS 75/04 (Nabytí vlastnického práva od nevlastníka dle § 446 obch. zákoníku), Pl. ÚS 17/06 (Podmínka souhlasu předsedkyně Nejvyššího soudu s přidělením soudce k tomuto soudu), Pl. ÚS 12/07 (K soudnímu přezkumu rozhodnutí o odepření vydání a odnětí cestovního dokladu trestně stíhané osobě), Pl. ÚS 13/08 (Platy soudců X - zmrazení (pozastavení růstu) platů pro léta 2008 - 2010), Pl. ÚS 33/09 (K právu na odvolání v kontextu spravedlivého procesu v (kárném) řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů)

Eliška Wagnerová: Pl. ÚS 19/02 (Nerovné postavení konkursních věřitelů), Pl.ÚS 11/02 (Platy soudců IV - odejmutí tzv. dalšího platu za II. pololetí 2001 a snížení dalšího platu v roce 2002), Pl. ÚS 42/02 (Odepření výkonu vojenské služby s poukazem na svobodu svědomí), Pl. ÚS 52/03 (Derogace vyhlášky po zrušení zákonného zmocnění k jejímu vydání), Pl. ÚS 11/04 (Soudní kontrola bezpečnostního prověřování (soudního přezkumu rozhodnutí Kolegia NSZ)), Pl. ÚS 50/04 (Cukerné kvóty III. "Potud, pokud"), Pl. ÚS 38/04 (Podmínka odbornosti a bezúhonnosti zemědělských podnikatelů), Pl. ÚS 77/06 (Legislativní přílepky (jezdci) a jejich ústavnost), Pl. ÚS 29/08 (K ústavnosti daně z převodu nemovitostí), Pl. ÚS 3/09 (K prohlídce jiných prostor a pozemků), Pl. ÚS 6/10 (K povinnosti propuštění obviněného z vazby na svobodu po vyhlášení zprošťujícího rozsudku), Pl. ÚS 24/10 (Shromažďování a využívání provozních a lokalizačních údajů o telekomunikačním provozu), Pl.ÚS 55/10 (Přijímání zákonů ve stavu legislativní nouze), Pl.ÚS 29/11 (Ústavnost dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu)          

Michaela Židlická: Pl. ÚS 78/06 (Důsledky odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva podle § 48 odst. 2 občanského zákoníku)

 

Zajímavé senátní nálezy soudců

První Ústavní soud

Iva Brožová: II. ÚS 147/94 (Právo kandidáta být volen coby jednotlivec při odmítnutí kandidátní listiny), II. ÚS 229/95 (K přijímacímu řízení na vysokou školu), II. ÚS 276/96 (K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti), II. ÚS 357/96 (Ke svobodě projevu a mezím ochrany osobnosti)

Vojtěch Cepl: II. ÚS 190/94 (Pojem "dobré mravy" z ústavněprávního hlediska)

Vladimír Čermák:

Vojen Güttler: I. ÚS 526/98 (Ověření volby senátorky Dagmar Lastovecké)

Miloš Holeček: II. ÚS 275/96 (Ke svobodné soutěži politických sil v demokratické společnosti)

Pavel Holländer:

Ivana Janů:

Vladimír Jurka: III. ÚS 276/96 (K podmínkám výkonu pasivního volebního práva a svobodné soutěži politických sil)

Zdeněk Kessler:

Vladimír Klokočka:

Jiří Malenovský:

Vladimír Paul: I. ÚS 184/96 ("Ne bis in idem" a trvalé odmítnutí výkonu civilní služby), I. ÚS 277/96 (K podmínkám výkonu pasivního volebního práva (in casu pro kandidáty do Senátu stran prokázání státního občanství)

Antonín Procházka:

Vlastimil Ševčík: III. ÚS 275/96 (K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva (in casu mj. povinnost shromáždit požadovaný počet podpisů), III. ÚS 462/98 (K právní kontinuitě mezi dnešní Českou stranou sociálně demokratickou a poválečnou Československou sociální demokracií)

Eva Zarembová:

Pavel Varvařovský: IV. ÚS 81/95 (Trvalé odmítnutí vojenské služby a zásada "ne bis in idem"), IV. ÚS 82/97 (K trvalému odmítnutí vojenské služby. K totožnosti skutku)

 

Druhý Ústavní soud

Stanislav Balík: II.ÚS 94/05 (Vztah proporcionality mezi právem na ochranu osobnosti a právem na svobodu projevu), II. ÚS 2894/08 (Domovní prohlídka v kanceláři advokáta a návrh na nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory při trestním řízení)

František Duchoň: I. ÚS 367/03 (Svoboda projevu versus právo na ochranu osobnosti - Rejžek v. Vondráčková)

Vlasta Formánková: IV. ÚS 3597/10 (Právo církve spravovat nezávisle své záležitosti)

Vojen Güttler: I. ÚS 517/10 (Poskytování informací o členství soudců v KSČ)

Pavel Holländer:

Ivana Janů:

Vladimír Kurka: III. ÚS 2671/09 (K ochraně minoritních akcionářů při rozdělení společnosti, návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)

Dagmar Lastovecká:

Jiří Mucha:

Jan Musil:

Jiří Nykodým: II. ÚS 1609/08 (K diskriminaci z důvodu věku při ukončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů), II. ÚS 2164/10 (Ústavněprávní požadavky na rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách), II. ÚS 1375/11 (Policejní zásah v budově České televize (neústavnost prohlídky jiných prostor a ochrana novinářského zdroje)), II.ÚS 171/12 (Ochrana soukromí versus právo na informace ve vztahu k osobám veřejně činným), II. ÚS 670/12 (Vydání (extradice) cizince – žadatele o azyl ve vztahu k nedostatečným zárukám spravedlivého procesu v Gruzii)

Pavel Rychetský:

Miloslav Výborný: IV. ÚS 301/05 (Slovenské důchody VI; k precedenční závaznosti nálezů Ústavního soudu), IV. ÚS 34/06 (K právní subjektivitě tzv. historických církevních právnických osob), IV. ÚS 3102/08 (K volebnímu právu osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům), IV. ÚS 2011/10 (K trestnému činu propagace neonacismu (extrémistického hnutí Národní odpor))

Eliška Wagnerová: I. ÚS 453/03 (K právu na ochranu osobnosti), IV. ÚS 412/04 (Omezení způsobilosti k právním úkonům), IV. ÚS 23/05 (K ochraně práva na zveřejnění informací o činnosti soudců jako osob působících ve veřejném životě), II. ÚS 3/06 (Ochrana principu důvěry v závazkových vztazích), II. ÚS 268/06 (K důvodům omezení vlastnického práva v případě účelové komunikace), II. ÚS 2268/07 (Kauza faráře Jana Šimsy, signatáře Charty 77, odsouzeného v r. 1978 za útok na veřejného činitele - příslušníka SNB), I. ÚS 1835/07 (Důvody pro zahájení daňové kontroly - vyloučení svévole), II. ÚS 1009/08 (K povinnosti obecného soudu položit předběžnou otázku ESD), I. ÚS 1849/08 (K zásadě zákazu sebeobviňování ve správním řízení), I. ÚS 2477/08 (Ochrana soukromého a rodinného života - Schwarzenberská hrobka), II. ÚS 1975/08 (Hodnocení důkazů obecnými soudy v trestním řízení (in dubio pro reo)), I. ÚS 420/09 (Ústavní požadavky vztahující se k publikaci mezinárodních smluv), I. ÚS 529/09 (Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem notáře), I. ÚS 557/09 (Posouzení omezení způsobilosti k právním úkonům soudem), I. ÚS 1586/09 (Porušení práva na ochranu lidské důstojnosti a na respekt k soukromému životu přiznáním nedostatečné výše náhrady nemajetkové újmy v penězích), I. ÚS 1768/09 (K ochraně práv menšinových akcionářů při nuceném výkupu akcií a neplatnosti usnesení valné hromady), II.ÚS 2048/09 (Kompetence starosty v přechodném období mezi volbami do obecního zastupitelstva a konáním ustavujícího zasedání zastupitelstva versus právo na nerušený soukromý život), II. ÚS 1969/10 (Soudní přezkum vnitrostranických rozhodnutí orgánů politických stran), II. ÚS 165/11 (Otázka posouzení dobré víry při nabytí nemovitosti od nevlastníka), I. ÚS 192/11 (K výši odškodnění za nemajetkovou újmu a odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu),  I. ÚS 823/11 (Svoboda projevu výkonného umělce ve vazbě na ochranu dobrých mravů hospodářské soutěže ("mercedes versus trabant"))

Michaela Židlická:

 

Zajímavé disenty soudců

První Ústavní soud

Iva Brožová:

Vojtěch Cepl:

Vladimír Čermák:

Vojen Güttler:

Miloš Holeček:

Pavel Holländer: Pl. ÚS 41/97 (Rozhodování pozemkového úřadu o náhradě při zřizování věcného břemene)

Ivana Janů:

Vladimír Jurka:

Zdeněk Kessler:

Vladimír Klokočka:

Jiří Malenovský:

Vladimír Paul:

Antonín Procházka:

Vlastimil Ševčík:

Eva Zarembová:

Pavel Varvařovský:

 

Druhý Ústavní soud

Stanislav Balík:

František Duchoň:

Vlasta Formánková:

Vojen Güttler:

Pavel Holländer:

Ivana Janů: I. ÚS 383/05 (K právu na vydání bezdůvodného obohacení v souvislosti s plněním z neplatné smlouvy ve smyslu § 457 občanského zákoníku)

Vladimír Kurka:

Dagmar Lastovecká:

Jiří Mucha:

Jan Musil: Pl. ÚS 27/09 (Kauza Melčák - zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny jednorázovým ústavním zákonem)

Jiří Nykodým:

Pavel Rychetský:

Miloslav Výborný: 

Eliška Wagnerová: Pl. ÚS 16/04 (Náhrada nemateriální škody (citové újmy) při ztrátě blízké osoby), Pl. ÚS 1/08 (Návrh na zrušení části zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - část zdravotnická), Pl. ÚS 9/09 (K příslušnosti rozhodnout o vyloučení soudce kárného senátu Nejvyššího soudu z projednávání a rozhodnutí kárné věci místopředsedy Nejvyššího soudu), Pl. ÚS 14/09 (Pokuty a další sankce za porušení pravidel silničního provozu, trestněprávní a správní trestání), Pl. ÚS 20/09 (Služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů v případě služby přesčas), Pl. ÚS 17/10 (Snížení platu státních zástupců), Pl. ÚS 52/10 (Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnu 2010)

Michaela Židlická:

 

Zajímavá usnesení

Vladimír Kůrka: Pl. ÚS 4/13 (Amnestie prezidenta republiky)

Jan Musil: Pl. ÚS 17/13 (Ústavní žaloba Senátu proti prezidentu republiky)

Eliška Wagnerová: II. ÚS 540/02 (Návrh na zrušení ustanovení volebního zákona - aktivní legitimace pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta)

Počty nálezů dle soudců

První Ústavní soud

Iva Brožová: 51

Vojtěch Cepl: 71

Vladimír Čermák: 144

Vojen Güttler: 195

Miloš Holeček: 38

Pavel Holländer: 99

Ivana Janů: 36

Vladimír Jurka: 116

Zdeněk Kessler:

Vladimír Klokočka: 122

Jiří Malenovský: 61

Vladimír Paul: 68

Antonín Procházka: 142

Vlastimil Ševčík: 76

Pavel Varvařovský: 104

Eva Zarembová: 146

Zobrazeno 2680×

Komentáře

Zákon

Ústavní soud - soudci a funkcionáří: http://www.usoud.cz/clanek/687

Zákon

Zajímavá kniha Tomáše Němečka: Vojtěch Cepl. Život právníka ve 20. století - http://www.leges.cz/vojtech-cepl-zivot-pravnika-ve-20-stoleti

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio